STATUT FUNDACJI MASZ MOC
Rozdział I - Postanowienia ogólne

Art. 1

Grzegorz Staniek, zwany dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia
Fundacji, sporządzonego w dniu 20 lutego 2023 roku przez notariusza Adama
Tkaczyńskiego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (repertorium A nr 787/2023),
ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o
fundacjach ustala niniejszy Statut.

Art. 2
1. Fundacja działa pod nazwą: MASZ MOC
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu
go podlegać będzie ochronie prawnej.
3. Fundacja może używać godła, logotypu, banerów i odznak, według wzorów ustalonych
przez Zarząd Fundacji.

Art. 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art.4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. edukacji.
3. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności
prawnych, jego zadania przejmuje Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji w takiej sytuacji
jest uprawniony do rozwiązania Fundacji.

Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5

Celem działania Fundacji jest:
1. promocja artystów i ich twórczości,
2. aktywne wspieranie artystów i ich twórczości,
3. kształcenie z gry na instrumentach muzycznych,
4. kształcenie w obszarze śpiewu,
5. kształcenie w obszarze tańca,
6. kształcenie w obszarze produkcji i realizacji produkcji muzycznej i produkcji wideo,
7. aktywizacja zawodowa w obszarach wskazanych wyżej,
8. organizacja spotkań, imprez, warsztatów w obszarach wskazanych wyżej,
9. działalność charytatywna w obszarach wyżej wskazanych,
10. wyrównywanie szans edukacyjnych dla ludzi w każdym wieku,
11. aktywne wspieranie rozwoju edukacji cyfrowej,
12. promowanie cyfryzacji edukacji,
13. wspieranie, upowszechnianie, inicjowanie i wdrażanie działań w w obszarze kultury i
sztuki,
14. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego zbieżnych z
celami Fundacji;

Art. 6
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. prowadzenie działalności edukacyjnej

b. prowadzenie działalności szkoleniowej,
c. organizowanie koncertów,
d. organizowanie imprez,
e. prowadzenie działalności wydawniczej,
f. prowadzenie portal internetowych,
g. popularyzację wiedzy,
h. organizowanie akcji wspierających działania Fundacji, w tym w środkach masowego
przekazu,
i. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
j. w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze
zadań pożytku publicznego zbieżnych z celami Fundacji,
k. upowszechnianie informacji z zakresu działalności Fundacji,
l. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej i organami
międzynarodowymi, a także organizacjami formalnymi i nieformalnymi, krajowymi i
międzynarodowymi w celu wspierania i rozwoju obszarów działalności Fundacji,
m. współpracę podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
n. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
2. Działalność wskazana w niniejszym artykule prowadzona jest tak odpłatnie, jak i
nieodpłatnie.

Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji

Art. 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200 polskich złotych wniesiony
przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, prawa autorskie oraz
licencje pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

Art. 8

1. Dla osiągnięcia swoich celów, Fundaca prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie
bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
2. Fundacja prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) (PKD 32.99) PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2) (PKD 47.19.Z) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W
NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
3) (PKD 47.41.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
4) (PKD 47.43.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5) (PKD 47.61.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6) (PKD 47.63.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I
AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7) (PKD 47.89.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

8) (PKD 47.91.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
9) (PKD 56.21.Z) PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
10) (PKD 56.29.Z) POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
11) (PKD 59.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
12) (PKD 59.12.Z) DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI,
NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
13) (PKD 59.13.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
14) (PKD 59.20.Z) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I
MUZYCZNYCH
15) (PKD 62.01.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
16) (PKD 62.09.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
17) (PKD 63.99.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
18) (PKD 68.20.Z) WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI
19) (PKD 70.22.Z) POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
20) (PKD 72.19.Z) BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
21) (PKD 73.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
22) (PKD 74.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA
23) (PKD 77.40.Z) DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH
PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
24) (PKD 74.90.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I
TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
25) (PKD 82.30.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I
KONGRESÓW
26) (PKD 82.99.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
27) (PKD 85.52.Z) POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
28) (PKD 85.59.B) POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
29) (PKD 85.60.Z) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
30) (PKD 90.01.Z) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ
ARTYSTYCZNYCH
31) (PKD 90.04.Z) DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
32) (PKD 93.29.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
33) (PKD 96.09.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
34) (PKD 86.90.E( POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

35) (PKD 85.60.Z) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
36) (PKD 77.39.Z) WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
37) (PKD 85.59.B) POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
3. Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celu statutowego
Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
4. Dochodami Fundacji są ponadto:
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) subwencje i dotacje,
3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być
użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa według swojego
uznania jednomyślne oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
7. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele
Fundacji.

Art. 9

Fundacja może ustanawiać tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je
osobom fizycznym i prawnym a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV - Władze Fundacji

Art. 10

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Komisja Rewizyjna.

Zarząd Fundacji
Art. 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, a po jego śmierci lub utracie przez niego
zdolności do czynności prawnych, ustępujący Zarząd.
3. W skład zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków, którzy są powoływani na
następujące funkcje:
a) Prezesa Zarządu,
b) Członków Zarządu.
4. Zarząd powoływany jest na okres czterech lat.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu. Odwołanie z Zarządu
następuje w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
5a. Członkostwo w Zarządzie ustaje także z chwilą złożenia rezygnacji przez członka
Zarządu.
6. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd.
7. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i
niemajątkowych uprawnieni są każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
8. Zarząd:
a) opracowuje plany działania Fundacji,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz
wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
h) w terminie do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego składa Komisji Rewizyjnej
coroczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności,
i) uchwala projekty zmian statutu,
9.  Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń
Prezesa.
10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków zarządu. Jeśli głosy są równo podzielone, głos decydujący posiada Prezes
Zarządu.
11. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot wydatków
poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i wysokości
określonych każdorazowo w uchwale Zarządu
12. Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji, mogą
być w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia członka Zarządu podpisuje
wyznaczony przez Zarząd pełnomocnik.

Komisja Rewizyjna
Art. 12

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli Fundacji i składa się od dwóch
do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, na czas czterech
lat. W przypadku śmierci Fundatora komisja rewizyjna wybierana jest przez
dotychczasowych, ustępujących członków komisji i w takim przypadku nie jest możliwe
pełnienie przez któregokolwiek członka komisji funkcji przez więcej niż jedną kadencję.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Fundator.
3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów
znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie  Komisji Rewizyjnej, z tytułu pełnienia funkcji w tym organie mogą
otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.
8. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania z Komisji przez
Fundatora. Odwołanie może nastąpić w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
8a. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje także z chwilą złożenia rezygnacji przez
członka.

Rozdział V - Zmiana Statutu

Art. 13

1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest
poprzez zmianę Statutu Fundacji.
2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora.
3. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności
prawnych, zmian Statutu, w tym także w zakresie zmiany celów Fundacji dokonuje
Zarząd Fundacji.

Rozdział VI - Postanowienia końcowe

Art. 14

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i
pozostałego majątku Fundacji.
2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu podjętej bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
3. Majątek Fundacji, pozostały po jej rozwiązaniu, ulegnie przekazaniu na rzecz fundacji,
która prowadzi działalność zbieżną z Fundacją.
4. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.
Art. 15

1. Statut sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia
Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy
prawa, dotyczące działalności Fundacji.
Wrocław, dnia 4 kwietnia 2023 roku

787 760 723

info@maszmoc.com.pl

statut

regulamin