Regulamin Przyznawania Stypendiów Artystycznych przez Fundację "Masz Moc"

 

§1 Postanowienia Ogólne

 • Fundacja Masz Moc z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Fundacją) przyznaje stypendia artystyczne (zwane dalej Stypendiami) dla wsparcia i promocji talentów artystycznych.

 • Stypendia są przyznawane na podstawie oceny portfolio artystycznego, osiągnięć artystycznych, motywacji, zaangażowania, rekomendacji, edukacji, szkolenia, potrzeb finansowych oraz planów na przyszłość kandydatów.

 • Stypendia są przeznaczone dla osób aktywnie rozwijających swoją karierę artystyczną w dziedzinie muzyki.
   

§2 Warunki Ubiegania się o Stypendium

 • Aplikować o stypendium mogą osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria:

  • są artystami (niezależnie od stopnia zaawansowania) w dziedzinie wskazanej w par. 1 ust .3,

  • posiadają portfolio artystyczne,

  • wykazują się osiągnięciami artystycznymi,

  • są zmotywowane do dalszego rozwoju i zaangażowane w działalność artystyczną,

  • mogą przedstawić rekomendacje od nauczycieli, mentorów lub innych artystów,

  • w przypadku potrzeb finansowych, są w stanie udokumentować swoją sytuację materialną.
    

§3 Składanie Wniosków

 • Wnioski o przyznanie Stypendium należy złożyć jednemu z Członków Zarządu Fundacji lub na adres mailowy Fundacji.

 • Wniosek musi zawierać:

  • formularz aplikacyjny,

  • portfolio artystyczne w formie elektronicznej lub drukowanej,

  • list motywacyjny,

  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne,

  • ewentualne listy rekomendacyjne,

  • dokumenty potwierdzające dotychczasową edukację i uczestnictwo w warsztatach lub kursach artystycznych

  • informacje i/lub dokumenty potwierdzające potrzeby finansowe (według uznania Komitetu Stypendialnego).

§4 Kryteria oceny

 • Decyzja o przyznaniu Stypendium jest oparta na ocenie:

  • jakości i oryginalności portfolio artystycznego,

  • znaczenia osiągnięć artystycznych,

  • siły motywacji i zaangażowania w rozwój artystyczny,

  • rekomendacji,

  • doświadczenia edukacyjnego,

  • potrzeb finansowych,

  • potencjalnego wpływu Stypendium na rozwój kariery artystycznej.

§5 Komitet Stypendialny

 • Ostateczna decyzja o przyznaniu Stypendiów jest podejmowana przez Komitet Stypendialny, składający się z członków zarządu Fundacji oraz ewentualnie zaproszonych gości.

 • Komitet zbiera się według potrzeb. Zebrania Komitetu mogą mieć formułę on-line.

 • Zgoda na przyznanie Stypendium musi być wyrażona jednogłośnie.
   

§6 Postanowienia Końcowe

 • Stypendium będzie przyznawane wyłącznie w formie bezpośredniego opłacania przez Fundację zajęć, kursów, lekcji i abonamentów związanych z edukacją artystyczną stypendysty  u partnera Fundacji – Platformie Kreatywnej TONY w ustalonym okresie stypendialnym oraz w ustalonej wysokości.

 • Wysokość Stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdego stypendysty. Stypendium może pokrywać od 10% do 100% kosztów miesięcznej edukacji.

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Zarząd Fundacji.

787 760 723

info@maszmoc.com.pl

statut

regulamin